PLN
PolskiPolski
0

. Oświadczenie potwierdzające zgodność niniejszego dokumentu z przepisami prawa
.
.
Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego    .
      .                  §1 Podstawowe definicje
                  §2 Postanowienia ogólne.


                  §3 Warunki świadczenia usług

                  §4 Warunki umowy

                  §5 Realizacja zamówienia

                  §6 Dostawa
                  §7 Metody płatności
                  §8 Gwarancja
                  §9 Odstąpienie od umowy
                  §10 Procedura rozpatrywania skarg
                  §11 Odpowiedzialność


                  §12 Pozasądowe metody rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń                  §13 Przepisy dotyczące przedsiębiorców


                  §14 Postanowienia końcowe


                  Wprowadzenie

                  Drogi Kliencie, niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionego serwisu internetowego, określa zasady wykonywania tych umów, w tym dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a także tryb odstąpienia od umowy oraz rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin składa się z następujących czterech głównych części:

                  1. § 1 do 3 zawierają ogólne regulacje w ramach niniejszego Regulaminu;

                  2. § 4 do 7 zawierają opis procesu nabywania Towarów/Usług;

                  3. § 8 do 12 zawierają regulacje dotyczące stwierdzenia wadliwości Towarów/Usług oraz prawa do odstąpienia od umowy;

                  4. § 13 do 14 zawierają pozostałe regulacje.

                  §1 Podstawowe definicje

                  1. Sklep internetowy - https://easyparts.online/index.php

                  2. Sprzedawca -  Aparts Group Brzezowski Ożóg Spółka Komandytowa. NIP: 8831858913 KRS 0000984645  REGON 363005542

                  3. Adres sprzedającego - za każdym razem, gdy w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy, oznacza to następujące dane:

                  1. siedziba: ul. ul Główna 34, 55-093 Bielawa,
                  2. adres e-mail: info@easyparts.online, +48 721889998

                  1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
                  2. Konsument - art. 221 Kodeksu cywilnego: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
                  3. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zamieszczona na stronie internetowej ww. Sklepu internetowego, zawarta lub zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
                  4. Towar - Produkt, dobro materialne nabywane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
                  5. Zamów - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość Towarów oferowanych przez Sklep Internetowy w chwili składania zamówienia, sposób płatności, sposób dostawy Towarów, miejsce wydania Towarów oraz dane Klienta.
                  6. Formularz Zamówienia - usługa elektroniczna, formularz na elektronicznym nośniku informacji dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia z takimi funkcjami jak m.in. dodawanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, takich jak sposób dostawy i płatności.
                  7. Czas Realizacji Zamówienia - czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta Sklepu Internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia w wybranej przez Klienta formie dostawy.
                  8. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
                  9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.).

                  §2 Postanowienia ogólne

                  1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów określonych m.in. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z realizacją Usługi lub dostawą Towarów zamówionych w Sklepie Internetowym. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone są w "Polityce prywatności" Sklepu Internetowego.
                  2. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, akceptując treść tego dokumentu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zaakceptowanie Regulaminu jest wymagane do realizacji zamówienia. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży przez Internet i akceptacja Regulaminu nakłada obowiązek zapłaty za zamówione Towary.
                  3. Administrator Danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, które są właściwe ze względu na zagrożenia i kategorie danych objętych ochroną. Przede wszystkim Administrator Danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem, usunięciem, przetwarzaniem, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby nieupoważnione. Szczegółowy zakres ochrony został uregulowany zgodnie z wymogami polityki ochrony danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
                  4. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:

                  1. nadzór i kontrola nad przetwarzaniem danych osobowych, dla których sprzedawca posiada zbiór danych Klientów ww. sklepu;
                  2. uzyskać szczegółowe informacje, czy taki zbiór danych istnieje i jest prowadzony przez Sprzedawcę;
                  3. określić administratora danych, jego adres, siedzibę, nazwę, a w przypadku gdy administratorem jest osoba fizyczna - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
                  4. uzyskać informacje o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
                  5. uzyskać informacje w powszechnie zrozumiałej formie o zawartości takich danych;
                  6. dowiedzieć się, skąd pochodzą dane dotyczące takiej osoby, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy jako informacji poufnej lub tajemnicy zawodowej;
                  7. zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane w sposób naruszający przepisy ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

                  1. Na podstawie pkt 6 Klient ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Administrator danych osobowych jest obowiązany uzupełnić, uaktualnić, sprostować, czasowo wstrzymać lub na stałe zaprzestać przetwarzania danych lub usunąć je ze zbioru na miejscu i niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, które są uzupełniane, aktualizowane lub poprawiane w sposób określony w odrębnych przepisach prawa, w tym w ustawie.
                  2. W procesie finalizacji zamówienia Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 1182 tekst jednolity). Dane mogą być udostępnione innemu podmiotowi wyłącznie w sytuacji wymaganej przepisami prawa lub niezbędnej do realizacji złożonego zamówienia.
                  3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy drogą elektroniczną informacji marketingowych i handlowych, poprzez zapisanie się do NEWSLETTERA.
                  4. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
                  5. Sprzedawca Sklepu Internetowego oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy są nowe, zdatne do użytku, bezpieczne, wolne od wad fizycznych i prawnych. Właściwości Towarów w pełni odpowiadają właściwościom przedstawionym i opisanym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
                  6. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski oraz złożone przez Konsumentów w Europie, a także, po uprzednim ustaleniu warunków dostawy, w innych krajach.
                  7. Wszystkie Towary dostępne do sprzedaży w Sklepie internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, w sposób zgodny z przepisami prawa. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
                  8. Wszelkie ceny Produktów/Towarów/Usług prezentowane są na stronie Sklepu internetowego w walucie EURO jako ceny brutto zawierające podatek VAT, cła i inne składniki narzucone przepisami prawa.
                  9. CAUTION: Ceny podane na stronie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów przesyłki, które są doliczane przy wyborze przez Klienta sposobu dostawy zamówionego Towaru.

                  §3 Warunki świadczenia usług

                  1. Sklep internetowy świadczy usługi drogą elektroniczną, a warunkiem zawarcia umowy jest przede wszystkim wypełnienie formularza zamówienia internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży. Zawarcie umowy jest dobrowolne.
                  2. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest drogą elektroniczną poprzez umożliwienie Klientowi Sklepu internetowego wypełnienia formularza zamówienia, umowa zostaje zawarta na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia przez Klienta wypełniania formularza i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania wypełniania formularza albo z chwilą przekazania Sprzedawcy wypełnionego formularza. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany w taki sposób, aby każdy Klient mógł zapoznać się z formularzem przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy lub jej zmianie.
                  3. Usługa określona w pkt 1 jest wykonywana nieodpłatnie, ale może wymagać dostępu do Internetu.
                  4. Zamówienia elektroniczne można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
                  5. Finalizując zakup, Klient zaznacza właściwe pole zamówienia z następującą opcją: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia", co jest konieczne do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, a brak podania danych osobowych będzie równoznaczny z odstąpieniem od zawarcia umowy.
                  6. Na podstawie art. 8 ust. 2 GDPR, administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię, podejmuje uzasadnione działania w celu sprawdzenia, czy osoba sprawująca opiekę rodzicielską lub opiekująca się dzieckiem (poniżej 13 roku życia) wyraziła zgodę lub ją zatwierdziła.
                  7. Koszty Klienta związane z dostępem do Internetu i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z cennikiem dostawcy usług Klienta, z którym Klient zawarł umowę o świadczenie usług internetowych.

                  §4 Warunki umowy

                  1. W celu zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy Sprzedaży, Klient decyduje, zgodnie z prezentowaną ofertą Sklepu Internetowego, o ilości Towarów, które zamierza nabyć oraz, o ile jest to możliwe, określa cechy zamawianego Produktu i jego specyfikację. Dokonując wyboru Towaru, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, podając w nim wszelkie dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, takie jak ilość, adres dostawy, sposób płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
                  2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
                  3. Jeżeli Sprzedawca stwarza możliwość zamówienia Towarów o takich cechach, że są one szyte na miarę na indywidualne życzenie Klienta, Klient przesyła formularz zamówienia online zawierający informacje niezbędne do stworzenia Towaru, tj. tj. tekst, grafikę, wymiary itp. zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w opisie Towaru lub wybiera odpowiednią specyfikację spośród wariantów możliwych konfiguracji Towaru dostępnych u Sprzedawcy.
                  4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną, na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail, oświadczenie potwierdzające złożenie zamówienia, które jest jednocześnie przyjęciem zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
                  5. Wiadomość zawierająca podsumowanie i potwierdzenie zamówienia zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, ich specyfikację w przypadku zamawiania Towarów o indywidualnie dobranych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu Internetowego, całkowitą kwotę do zapłaty (wyrażoną w złotych polskich) wraz z kosztami przesyłki oraz wysokość udzielonych rabatów (jeśli dotyczy).
                  6. Jeżeli Klient ma do wykorzystania więcej rabatów z kilku źródeł/specjalnych ofert cenowych, można je łączyć tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie Rabatów. Jeśli nie ma informacji o sposobie łączenia różnych rabatów/ofert specjalnych, przy jednym zakupie może obowiązywać tylko jeden rabat/oferta specjalna.

                  §5 Realizacja zamówienia

                  1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klientów w kolejności ich wpływania, ponieważ każde zamówienie jest ważne i traktujemy je priorytetowo!
                  2. Czas realizacji zamówienia dla Klienta indywidualnego wynosi od 1 do 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku produktów oznaczonych jako dostępne na zamówienie, czas dostawy określony jest na stronie produktu. Czas realizacji Zamówienia obejmuje przede wszystkim czas potrzebny na przygotowanie zamówienia (skompletowanie i zapakowanie zamówienia, przekazanie przesyłki kurierowi, a w wybranych przypadkach wyprodukowanie Towaru). Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od sposobu dostawy, który może ulec zmianie w zależności od środka transportu wskazanego przez Klienta.
                  3. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w pkt 2, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszych działań, które należy podjąć w celu ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.

                  §6 Dostawa

                  1. Towary są dostarczane za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (GLS) lub w inny sposób zaakceptowany przez strony i nie powodujący nadmiernych lub nieuzasadnionych kosztów po stronie Sprzedawcy i Klienta.
                  2. Zamówione Towary są dostarczane zgodnie z wyborem Klienta albo bezpośrednio na adres Klienta podany w formularzu online złożonego zamówienia i potwierdzony przez Klienta jako adres do wysyłki, albo mogą być odebrane osobiście z punktu odbioru osobistego, pod adresem podanym przy składaniu zamówienia.
                  3. Towary są zawsze pakowane w sposób odpowiadający ich właściwościom, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu w transporcie.
                  4. Klient jest na bieżąco informowany o kosztach dostawy - są one prezentowane podczas wypełniania przez Klienta formularza zamówienia online. Wysokość kosztów przesyłki zależy od kraju, do którego ma zostać wysłane zamówienie, ilości zamówionych towarów, ich wagi oraz sposobu wysyłki paczki.

                  §7 Metody płatności

                  1. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapłatę za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy o numerze:

                  Aparts Group Spółka Komandytowa

                  PL68 1090 2590 0000 0001 4357 4778 EUR
                  1. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem bankowym w ramach bankowości elektronicznej, za pośrednictwem serwisu płatności online PayU, PayPal, Przelewy24.
                  2. Przez gotówkę przy odbiorze zamówionych Towarów (za pobraniem) Klient płaci kurierowi przy odbiorze zamówionych Towarów dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
                  3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towarów zgodnie z żądaniem Klienta - paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT jest dostarczany Klientowi wraz z zamówionymi Towarami. Sprzedawca może wystawiać faktury VAT do wszystkich Towarów zamówionych w Sklepie Internetowym.

                  §8 Gwarancja

                  1. Dostawa towarów realizowanych w ramach gwarancji będzie realizowana na koszt Sprzedawcy.
                  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona wcześniej niż przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli w chwili wydania Towaru konsumpcyjnego był on niezgodny z umową lub ma wady fizyczne lub prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli niezgodność ta zostanie stwierdzona wcześniej niż przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu. Jednakże w przypadku wymiany Towaru termin ten liczy się od nowa. Wada fizyczna oznacza, że rzecz sprzedana jest niezgodna z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

                  1. brak mu właściwości, które produkt tego typu powinien posiadać ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
                  2. brak mu właściwości, o których istnieniu zapewnił Sprzedawca, także przez okazanie próbki lub modelu;
                  3. nie może być wykorzystany w celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawieraniu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego przeznaczenia rzeczy;
                  4. przekazano ją Kupującemu niekompletną.

                  1. Wady Towarów należy zgłaszać poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3:  Adres Sprzedawcy). Jeżeli Konsument ma trudności i nie wie, jak skonstruować zgłoszenie wad Towaru, zgłoszenie takie może przesłać np. w formie stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co służy jedynie usprawnieniu procesu reklamacyjnego, nie oznacza, że jest to wzór wymagany do skutecznego rozpatrzenia reklamacji.
                  2. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego stwierdzenia wad fizycznych Towaru, na żądanie Sprzedawcy i po wstępnych ustaleniach ze Sprzedawcą, Towar zostanie dostarczony do siedziby Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3:  "Adres Sprzedawcy"), tylko wtedy, gdy pozwalają na to właściwości Produktu.
                  3. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkowuje się do zgłoszenia Konsumenta, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego zgłoszenia. Nierozpatrzenie zgłoszenia w określonym terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji za zasadną i przyjęciem jej przez Sprzedawcę.
                  4. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru Towaru, dostawy, usunięcia wady/wad oraz wymiany Towaru na nowy.

                  §9 Wycofanie się z umowy

                  1. Na podstawie przepisów prawa Klient będący Konsumentem w myśl art.. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.) na prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
                  2. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu nabycia własności Towaru przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
                  3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, umowę taką uważa się za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wszystko, co strony wzajemnie świadczyły na rzecz siebie, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
                  4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą formularza internetowego stanowiącego Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając go drogą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wybrany przez Klienta. Załącznik nr 1 może służyć jedynie jako pomoc w odstąpieniu od umowy i nie jest wzorem niezbędnym do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Klient może z niego skorzystać, ale nie jest to konieczne. Skuteczne odstąpienie od umowy wymaga jedynie przesłania przez Klienta oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.
                  5. Do zachowania terminu określonego w pkt 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
                  6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz właściwych informacji i poinformuje o dalszych czynnościach, jakie należy podjąć, w tym o sposobie zwrotu Towaru, a w razie potrzeby odpowie na wszelkie pytania.
                  7. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na zwrot płatności przy użyciu innego sposobu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
                  8. Jeżeli po otrzymaniu zgody Klienta Sprzedawca nie zobowiąże się do odbioru Towaru od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia produktu, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
                  9. Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić produkty Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
                  10. Klient będący Konsumentem pokrywa jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
                  11. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy Prawo konsumenckie.
                  12. Towar zostanie dostarczony na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3. : "Adres Sprzedającego").
                  13. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości produkty powstałe w wyniku używania tych produktów w sposób które wykraczają poza działania niezbędne do określenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.  oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób, jaki byłby możliwy w sklepie stacjonarnym (sprawdzić, czy jest kompletny i jakie ma parametry techniczne), gdyż Konsument nie może normalnie korzystać z produktów, w przeciwnym razie w przypadku odstąpienia od umowy Konsument może zostać obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z obniżeniem wartości produktu.
                  14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w następujących sytuacjach:

                  1. dotyczy świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę, Konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
                  2. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
                  3. , w którym przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wytworzony według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
                  4. w którym przedmiotem świadczenia jest produkt, który łatwo się psuje lub może być użyty w krótkim czasie;
                  5. w którym przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
                  6. w którym przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, pozostają nierozłącznie połączone z innymi produktami.

                  §10 Procedura rozpatrywania reklamacji

                  1. W celu prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane, takie jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres e-mail, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, o ile to możliwe, określając także okres objęty reklamacją oraz okoliczności uzasadniające reklamację (opisując czego dotyczy reklamacja), a także ewentualnie cechy, których brakuje zamówionemu Towarowi, a które według zapewnień Sprzedawcy lub sposobu reprezentacji Towaru powinien on posiadać.
                  2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, jakich Klient mógłby doznać w razie zastosowania innej formy zaspokojenia.
                  3. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany ustosunkować się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.  Jeżeli przedsiębiorca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, reklamację uważa się za uznaną. Przedsiębiorca przekazuje konsumentowi swoją odpowiedź na reklamację w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku (np. pamięć USB lub płyta CD/DVD, odpowiadając na reklamację. )" 
                  4. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w wyznaczonym terminie, uważa się, że została uwzględniona przez Sprzedawcę. Nierozpatrzenie w terminie reklamacji dotyczącej odstąpienia od umowy nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.

                  §11 Odpowiedzialność

                  1. Poprzez zamieszczenie lub udostępnienie ewentualnych treści Klient dobrowolnie rozpowszechnia takie treści. Sprzedawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z takimi treściami; Sprzedawca jest jedynie podmiotem udostępniającym zasoby teleinformatyczne. Klient oświadcza, że:

                  1. upoważnieni są do korzystania i udostępniania zamieszczonych przez siebie treści z zakresu autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
                  2. umieszczanie i udostępnianie danych osobowych, wizerunku, informacji osób innych niż Usługobiorca w ramach świadczenia usługi następowało zgodnie z prawem i dobrowolnie, za zgodą właścicieli treści, których dotyczą;
                  3. akceptują dostęp innych Klientów i Sprzedawcy do zamieszczonych przez nich informacji, danych, zdjęć i innych treści oraz zezwalają Sprzedawcy na nieodpłatne wykorzystywanie takich informacji, danych, zdjęć i treści;
                  4. wyraża zgodę na sporządzanie opracowań, przeróbek i interpretacji utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

                  1. Klient nie jest uprawniony do:

                  1. zamieszczać danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniać czyjegoś wizerunku bez wymaganej zgody lub porozumienia z osobą trzecią, której te dane dotyczą
                  2. umieszczać treści reklamowe i/lub promujące, które nie są zgodne z celem działalności sklepu.

                  1. Zakazane jest zamieszczanie przez Klienta treści, które mogłyby w szczególności:

                  1. mają na celu naruszenie dóbr osobistych osób trzecich;
                  2. być zamieszczone lub uznane za zamieszczone w złej wierze;
                  3. naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa lub prawa objęte klauzulą poufności, w szczególności określane jako tajne lub ściśle tajne;
                  4. zamieszczane jako obraźliwe lub stanowiące groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uznawane za obraźliwe, np. g. wulgaryzmy;
                  5. zakłócają uzasadniony interes Sprzedawcy;
                  6. w jakikolwiek inny sposób naruszają dobre obyczaje, obowiązujące przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe.

                  1. W przypadku otrzymania zawiadomienia od osoby trzeciej, uprawnionej lub organu władzy publicznej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia treści zamieszczonych przez Klienta w sytuacji, gdy zostanie stwierdzone, że treści te mogą stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie sprawuje bieżącej kontroli nad zamieszczonymi treściami.
                  2. Klient zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na następujące postanowienia niniejszego Regulaminu:

                  1. § 2 pkt 3, 8, 10 i 11
                  2. § 3 pkt 5 i 6
                  3. § 4 pkt 1
                  4. § 7 pkt 4
                  5. § 8 pkt 2, 3
                  6. § 9 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 i 13
                  7. § 12 - cała sekcja

                  1. Wymienione postanowienia Regulaminu zawarte w punkcie 7 i określone jako postanowienia o szczególnym znaczeniu mają jedynie na celu umożliwienie Klientowi jednoznacznego zrozumienia niniejszego regulaminu. W żaden sposób nie czyni to pozostałych regulacji zawartych w niniejszym Regulaminie, a nie wymienionych w pkt 7 a do g mniej ważnymi.

                  § 12 Pozasądowe metody rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń

                  1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne. php
                  2. Konsument ma m.in. następujące możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
                  3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
                  4. wystąpienie do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy, adres: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
                  5. zapytanie o bezpłatną pomoc prawną, np. od Federacji Konsumentów - ich strona internetowa: www.federacjakonsumentow.org. pl
                  6. Spory transgraniczne można rozstrzygać z pomocą Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov. pl
                  7. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ORD w sporach konsumenckich) dostępnym pod adresem: http://ec.europa. eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR to wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z zawartej umowy sprzedaży online:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home. show&lng=PL
                  8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne; może nastąpić tylko wtedy, gdy obie strony sporu (Sprzedawca i Kupujący) wyrażą zgodę na skorzystanie z takich sposobów.

                  § 13 PROVISIONS ON ENTREPRENEURS

                     1. Regulacje i przepisy zawarte w niniejszej sekcji 13 mają zastosowanie wyłącznie dla Klientów i Użytkowników Serwisu, którzy nie są konsumentami.
                     2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie będzie rodziło żadnych roszczeń Klienta niebędącego konsumentem wobec Sprzedawcy.
                     3. W przypadku Usługobiorców, którzy nie są usługobiorcami i jednocześnie nie są konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez podania przyczyn, pod warunkiem przesłania Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
                     4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku lub tylko jednego z nich, mających zastosowanie do określonych lub wszystkich towarów. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w części lub w całości, niezależnie od wybranej formy płatności i faktu zawarcia umowy sprzedaży.
                     5. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego w momencie przekazania przez sprzedawcę zamówionego produktu kurierowi. Z chwilą przekazania zamówionego produktu kurierowi Klient niebędący konsumentem nabywa również wszelkie korzyści i ciężary związane z tym produktem. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wady, uszkodzenia od momentu przyjęcia produktu przez kuriera do momentu przekazania produktu Klientowi.
                     6. Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu powstałego w czasie transportu produktu, Klient zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności niezbędnych i koniecznych do ustalenia odpowiedzialności kuriera.
                     7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt, w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, zostaje wyłączona.
                     8. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w ramach jednego roszczenia, a w przypadku wszystkich roszczeń łącznie, do wysokości zapłaconej kwoty. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w chwili zawarcia umowy, nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
                     9. Wszelkie spory pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

                   §14 Postanowienia końcowe

                   1. Sklep internetowy respektuje wszelkie prawa Klienta przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
                   2. Jeżeli obowiązujące prawo zawiera regulacje korzystniejsze dla Klientów niż te, które zostały zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu zostaną wprost zastąpione konkretnymi normami obowiązującego prawa i jednocześnie będą wiążące dla Sklepu Internetowego.
                   3. Wszystkie treści zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego (w tym wszelkie grafiki, teksty, układ strony oraz logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Wykorzystanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną i karną.
                   4. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informuje, że:

                   • podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia;
                   • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia sposobu przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych; dane mogą być jednak udostępniane odpowiednim organom publicznym w sytuacji, gdy wymagają tego odpowiednie przepisy.
                   • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
                   • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia, jednak nie dłużej niż 3 lata (2 lata stanowi okres reklamacyjny, a 1 rok w przypadku innych ewentualnych roszczeń i sytuacji szczególnych)
                   • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;"

                   1. W zakresie przetwarzania danych osobowych tego sklepu Komisja Europejska nie zatwierdziła swoimi decyzjami odpowiedniego poziomu ochrony, ale dane te będą odpowiednio zabezpieczone środkami i rozwiązaniami informatycznymi/prawnymi.
                   2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania.
                   3. W pozostałych sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego:

                   1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271, z późn. zm.).
                   2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.);
                   3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.);
                   4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926, z późn. zm.);
                   5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);
                   6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49 poz. 508, z późniejszymi zmianami);
                   7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.),
                   8. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

                   1. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klientów, jeżeli zostaną spełnione wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo poinformowany o zmianach).
                   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest:

                   1. zmiana przepisów prawa;
                   2. zmiana w sposobach płatności i dostaw;
                   3. zmiana w wymianie walut;
                   4. zmiana w sposobie świadczenia i wykonywania usług elektronicznych, z zastrzeżeniem warunków,
                   5. zmiana danych Sprzedawcy, w tym adresu e-mail i numeru telefonu.

                   1. Zmiany warunków nie mają wpływu na już złożone i realizowane zamówienia; w ich przypadku zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w chwili składania zamówienia. O zamierzonej zmianie Sprzedawca poinformuje na stronie internetowej sklepu co najmniej 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionych warunków, użytkownicy serwisu mogą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości.
                   2. Spory wynikające ze świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny wybrany przez Usługobiorcę będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
                   3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część dokumentu.
                   4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
                   5. Klienci wyżej wymienionego sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz wybrać i sporządzić wydruk tego dokumentu, jednak wykorzystanie go do celów komercyjnych podlega ochronie prawnej LEGATO.
                   6. Warunki wchodzą w życie z dniem .........................

                   Uwaga dotycząca praw autorskich w zakresie Warunków Sprzedaży


                   Właścicielem wszelkich majątkowych praw autorskich do wzoru niniejszego Regulaminu jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła temu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z niniejszych Warunków Sprzedaży w celach związanych z własną działalnością handlową sklepu internetowego oraz rozciąga swoją ochronę na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie i rozpowszechnianie wzoru niniejszych Warunków bez zgody Kancelarii LEGATO jest zabronione, a działania takie mogą podlegać odpowiedzialności zarówno cywilnej, jak i karnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzoru niniejszych Warunków Sprzedaży na stronie http://www.kancelaria-legato.pl/